یکی از مهم تزین ابزار هایی که برای دانش آموزان و دانشجویان و سایر افراد که به مطالعه علاقه مند هستند چراغ مطالعه می باشد یکی از مهم ترین قوانین مطالعه نور کافی محیط است که به سطح کتاب تابیده شود تا بازتاب آن به چشم به راحتی انجام شود.چراغ مطالعه از ضعیف شدن چشمان شما جلوگیری می کند و علاوه بر این شما می توانید در هر جایی برای مطالعه از آن استفاده کنید و برای افراد دور و اطراف خود هیچ مزاحمتی ایجاد نکنید.